Budując nowy dom musimy zbudować do niego również odpowiednie przyłącza. To oczywista sprawa, ponieważ bez kilku rzeczy chyba nie wyobrażamy już sobie obecnie życia. Jednym z takich elementów jest bezapelacyjnie dostęp do czystej wody, ale także odprowadzenie z naszego domostwa ścieków. Zatem bardzo ważna jest budowa dobrze działających przyłączy wodno-kanalizacyjnych. Istotną sprawą jest także to, aby były one wykonane zgodnie z obowiązującym prawem. Przede wszystkim warto więc ustalić jak takie przyłącza wyglądają w świetle prawa i czy do ich budowy wymagane jest jakieś pozwolenie.

Budowa przyłączy w świetle prawa

Od razu warto zwrócić uwagę na to, że budowę przyłączy reguluje ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1186). To tam znajdziemy wszystkie zapisy związane z prawną stroną wykonania przyłączy wodno-kanalizacyjnych. Wykazano tam, że aktualnie w kwestii budowy takich przyłączy nie obowiązuje już potrzeba posiadania żadnego pozwolenia. Inwestor ma po prostu prawo wyboru procedury pozwalającej na realizację takiego typu podłączeń i może to zrobić korzystając z jednej z dwóch możliwości:

  1. na podstawie zgłoszenia (art. 30 ust. 1 pkt 1a w zw. z art. 29 ust. 1 pkt 20),
  2. bez zgłoszenia (art. 29a).

Budowa przyłączy wodno-kanalizacyjnych na podstawie zgłoszenia

Chociaż, jak wspomnieliśmy, art. 29 ust. 1 pkt 20 ustawy Prawo budowlane zwalnia aktualnie z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę i wykonanie przyłączy elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych, to jednak na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 1a można dokonać zgłoszenia budowy takich przyłączeń do właściwego organu administracji w swoim regionie. W zgłoszeniu takim należy określić oczywiście rodzaj, a także zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Dodatkowo, do zgłoszenia należy dołączyć wymagane dokumenty, czyli oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, odpowiednie szkice lub rysunki, a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami oraz projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem technicznym instalacji wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane.

Według obowiązujących przepisów zgłoszenia takiego powinno się dokonać przed terminem planowanego rozpoczęcia budowy przyłączy. Do wykonywania samych robót z tym związanych można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia budowy przyłączy właściwy organ nie wniesie sprzeciwu. Bardzo istotne jest także rozpoczęcie prac nie później niż po upływie 2 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.
Przepisy nakładają także na inwestora obowiązek dołączenia do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego albo wniosku o pozwolenie na użytkowanie, potwierdzenia odbioru wykonanych przyłączy, w tym wypadku przyłączy wodno-kanalizacyjnych.

Budowa przyłączy wodno-kanalizacyjnych bez zgłoszenia

Ustawa Prawo budowlane daje inwestorowi również prawo budowy przyłączy bez ich zgłoszenia – reguluje to art. 29a wspomnianej ustawy. Jednak w takiej sytuacji inwestor zobowiązany jest do naniesienia na odpowiedniej mapie planu takiego przyłącza. Do planu tego będą miały jednak zastosowanie wszystkie obowiązujące przepisy Prawa geodezyjnego i kartograficznego, a przy wykonywaniu samego przyłącza ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Na koniec podkreślić należy jeszcze dwie sprawy. Po pierwsze, wybór wykonania przyłączy wodno-kanalizacyjnych, czyli decyzja czy robi się to na podstawie zgłoszenia czy też bez zgłoszenia, jest niezbywalnym prawem inwestora. Druga sprawa to to, że budowa przyłączy na podstawie przepisu z art. 29a, czyli bez zgłaszania tego faktu, nie może być realizowana w sytuacji, w której w tym samym czasie inwestor dokonał zgłoszenia budowy tej samej inwestycji, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 1a.

Podobne wpisy